[lms] wymiana certyfikatu klienckiego UKE/PLICBD

Tomasz Chiliński tomasz.chilinski w chilan.com
Pon, 4 Lis 2019, 12:40:15 CET


Witam,

jak już pewnie wiecie - w długi weekend to nastąpiło. Do tego, aby 
przywrócić komunikację
z systemami UKE/PLICBD potrzebna jest następująca aktualizacja z repo 
git LMS+ z gałęzi 'plicbd':
https://github.com/chilek/lms-plus/commit/9210628c282c98c2eeb4dad1ec9a3ff617f37650
lub ręczna podmiana zawartości pliku 
plugins/LMSPlicbdPlugin/ssl/plicbd-client.pem:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFuDCCBKCgAwIBAgITHAAADYFoCsqCXs+BZwABAAANgTANBgkqhkiG9w0BAQUF
ADA6MQswCQYDVQQGEwJQTDEMMAoGA1UECxMDVUtFMR0wGwYDVQQDExRQTEkgQ0JE
IElTU1VFIE9ORSBDQTAeFw0xOTEwMTgwODI5NTNaFw0yNDEwMTYwODI5NTNaMGwx
CzAJBgNVBAYTAlBMMRQwEgYDVQQIEwtNYXpvd2llY2tpZTERMA8GA1UEBxMIV2Fy
c3phd2ExDDAKBgNVBAoTA1VLRTESMBAGA1UECxMJUExJLTk5OTk5MRIwEAYDVQQD
EwlQTEktOTk5OTkwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAI/biC1FnEPd
XPeqeOpE5rHUBN+GvSzpHNtKPqGSgEfWpTziFQs9YbRUoNSIdLlRQ0x16uI8O5DE
Mvkn7Gk8UlVUpgaZViihkFAs1S6SybJyzgDp+vfALxCPlJG/t6zQCS/q3RwW3t7i
ESJEwGLiv2Dr4ZJ2/+KBrvqeKDKU0DPRAgMBAAGjggMHMIIDAzAOBgNVHQ8BAf8E
BAMCBsAwPgYJKwYBBAGCNxUHBDEwLwYnKwYBBAGCNxUIhPiHWIXpkxaDvYUPg+Xm
HIaoxnWBd4OU2jGHmeRoAgFmAgEGMB0GA1UdDgQWBBTe7ZOm3fdQNNVZTgG7zkBE
i95pvDAfBgNVHSMEGDAWgBSgLLJhngXQMzhnJTTPUAirDY/9qDCCAW4GA1UdHwSC
AWUwggFhMIIBXaCCAVmgggFVhoHJbGRhcDovLy9DTj1QTEklMjBDQkQlMjBJU1NV
RSUyME9ORSUyMENBLENOPVMtTEFOLVNSVkNBMTMyOSxDTj1DRFAsQ049UHVibGlj
JTIwS2V5JTIwU2VydmljZXMsQ049U2VydmljZXMsQ049Q29uZmlndXJhdGlvbixE
Qz1wbGljYmQsREM9cGw/Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdD9iYXNlP29i
amVjdENsYXNzPWNSTERpc3RyaWJ1dGlvblBvaW50hjlodHRwOi8vY3JsLnBsaWNi
ZC5nb3YucGwvUExJJTIwQ0JEJTIwSVNTVUUlMjBPTkUlMjBDQS5jcmyGTGh0dHA6
Ly9zLWxhbi1zcnZjYTEzMjkucGxpY2JkLnBsL0NlcnRFbnJvbGwvUExJJTIwQ0JE
JTIwSVNTVUUlMjBPTkUlMjBDQS5jcmwwgcwGCCsGAQUFBwEBBIG/MIG8MIG5Bggr
BgEFBQcwAoaBrGxkYXA6Ly8vQ049UExJJTIwQ0JEJTIwSVNTVUUlMjBPTkUlMjBD
QSxDTj1BSUEsQ049UHVibGljJTIwS2V5JTIwU2VydmljZXMsQ049U2VydmljZXMs
Q049Q29uZmlndXJhdGlvbixEQz1wbGljYmQsREM9cGw/Y0FDZXJ0aWZpY2F0ZT9i
YXNlP29iamVjdENsYXNzPWNlcnRpZmljYXRpb25BdXRob3JpdHkwEwYDVR0lBAww
CgYIKwYBBQUHAwIwGwYJKwYBBAGCNxUKBA4wDDAKBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG
9w0BAQUFAAOCAQEAhESzExoqoUO1dYVDLbhCUOXYbAgXyEtTlOLso2AGkgyaGRqi
0Zpn8lPbw3cJupbvhQMshD/PyAOzoiV3cvwfyg4GimKQl9Ol5w1R5lM4DP9xfz9i
TDjc0KLx4XAkbsFazk15Gy5c/yaKTmh6sdWLz3iS+H8j/q93aKZ/yASGlcfhYS0e
Y39T1qGBG6+t9gMjsexSaNX4O42c37A6iRiC0nHGURfx/O/rGyzDc8CATKMo21IM
GX9vDJYBhqcoPkQwLAaIBoEWg7OM0IxRrf9FrSuYirBjiQZJq+YRS+PwaWmuRFi5
jWEGqAYZ42bC+ypg4YtJdNYfEq6yjRzle+Coag==
-----END CERTIFICATE-----
-- 
Pozdrawiam
Tomasz Chiliński, Chilan
opiekun projektu LMS - http://lms.org.pl
kierownik projektu LMS Plus / LMS+ - http://lms-plus.org


Więcej informacji o liście lms